Hạt giống Bầu kiểng mini F1 – Tiểu Lê Nhân TN 235 gói 10 hạt

23.000 12.000

Sai trái, làm kiểng trong sân, rất dễ trồng